Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννιά (39) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Έδεσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: