Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Συνεδρίαση ΔΣ Αλμωπίας

Την 25η του μηνός Μαΐου έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ (6:00 μ.μ.) στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο:
Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό του έργου «Βελτίωση και επέκταση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου Αλώρου» (πόροι προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 70.000,00 €).
2ο:
Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στα Λουτρά» (πόροι προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 80.000,00 €).
3ο:
Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Προμάχων» (πόροι προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 70.000,00 €).
4ο:
Αποδοχή και εγγραφή στον προϋπολογισμό του έργου «Βελτίωση - συντήρηση και επέκταση αποχετευτικού αύλακα Σωσάνδρας» (πόροι προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 80.000,00 €).
5ο:
Λήξη μίσθωσης κτιρίου όπου στεγαζόταν η Ταμειακή Υπηρεσία του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου.
6ο:
Αίτηση του κ. Τάντση Τρύφων του Γεωργίου, για επιστροφή ποσού 162,13€, που είχε καταβάλει στο πρώην Δήμο Εξαπλατάνου, λόγω μη έκδοσης οικοδομικής αδείας.
7ο:
Άνοιγμα νέου λογαριασμού τραπέζης αποκλειστικά για μισθοδοσία για την πληρωμή των αποδοχών των εργαζομένων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
8ο:
Ανάληψη και απόδοση πίστωσης από τους Κ.Α.Π. Απριλίου 2011 στα χρηματοδοτούμενα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αλμωπίας.
9ο:
Μερική διόρθωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2011.
10ο:
Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2011.
11ο:
Αμοιβές υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών (αλλοδαπών).
12ο:
Αιτήσεις των α) κ. Ζυγά Γεώργιο του Θεόφιλου και β) κ. Λαζάρου Ιωάννη του Γεωργίου, για χορήγηση παραγωγικής άδειας Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
13ο:
΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικών - Συγκριτικών Πινάκων ΄Εργων του Δήμου.
14ο:
Γνωμοδότηση για την λειτουργία του Μικρού Υδροηλεκτρικού ΄Εργου, στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Γαρεφείου.
15ο:
΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων», προϋπολογισμού 100.000,00 €.
16ο:
΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα έδρας Δήμου και Τ.Κ.», προϋπολογισμού 150.000,00 €.
17ο:
΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικών διωρύγων», προϋπολογισμού 100.000,00 €.
18ο:
΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης Πιπεριάς», προϋπολογισμού 30.000,00 €.
19ο:
΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων», προϋπολογισμού 49.970,52 €.
20ο:
΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σωληνωτών αρδευτικών δικτύων», προϋπολογισμού 122.347,67 €.
21ο:
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων», προϋπολογισμού 150.000,00 €.
22ο:
΄Εγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων», προϋπολογισμού 100.105,76 €.
23ο:
Ψήφιση πιστώσεων για μετακίνηση εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Αλμωπίας.
24ο:
Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Εξαπλατάνου με το ποσό των 648,00 €, για την πληρωμή σχολικού τροχονόμου, για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του έτους 2010.
25ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 111.735,82 € και κατανομή σε σχολικές επιτροπές του Δήμου Αλμωπίας.
26ο:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αριδαίας - Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης στην οδό Ιουστινιανού.
27ο:
Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 2.620 τ.μ., αγροκτήματος Λαγκαδιάς, στον κ. Σμέο Δαμιανό του Αναστασίου, για λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας.
28ο:
Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 580 τ.μ., αγροκτήματος Λαγκαδιάς, στον κ. Σμέο Ιωάννη του Αναστασίου, για λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας.
29ο:
Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης 800 τ.μ., αγροκτήματος Λαγκαδιάς, στον κ. Σμέο Σωτήριο του Αναστασίου, για λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας.
30ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης 30.000,00€για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης.
31ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης 22.733,36€ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π.
32ο:
Διάθεση - κατανομή της πίστωσης 300.648,98 €, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων - έργων.
33ο:
Διοικητική αποβολή των α) κ. Δημητρίου Μποζίνη και β) κ. Σόνιας Μαυρίδη από καταληφθέν τμήμα (χέρσο - δρόμο) αγροκτήματος Τ.Κ.΄Ιδας.
34ο:
Τροποποίηση της αριθμ. 10/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά ορισμό μελών επιτροπής ελέγχου καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
35ο:
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά ορισμό μελών Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π., του Δήμου Αλμωπίας.
36ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/1985).
37ο:
Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011 Δήμου Αλμωπίας.
38ο:
Σύνταξη χρηματικού βεβαιωτικού καταλόγου σε βάρος του εργολάβου κ. Παπαδόπουλου Δημητρίου, για επιστροφή του ποσού των 22.667,63 €, το οποίο καταβλήθηκε αχρεωστήτως.
39ο:
Αιτήσεις για διαγραφή - διόρθωση από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
40ο:
Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αλμωπίας.
41ο:
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις.
42ο:
Πρόσληψη ατόμων εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια ανά μήνα για τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλμωπίας.
43ο:
Υπαγωγή της Ταμειακής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας.
44ο:
Ψήφιση προϋπολογισμού του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2011.
45ο:
Ψήφιση προϋπολογισμού του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εξαπλατάνου, οικονομικού έτους 2011.
46ο:
Ψήφιση προϋπολογισμού του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2011.
47ο:
Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αριδαίας (ΔΑΚΑ), οικονομικού έτους 2011.
48ο:
Ψήφιση προϋπολογισμού του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αριδαίας, οικονομικού έτους 2011.
49ο:
Τροποποίηση της αριθμ.59/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την λήξη αρδευτικής περιόδου έτους 2011.
50ο:
Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2011.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: