Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

" Πρόσκληση σε συνεδρίαση "

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 30-5- 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ. μ.  για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)      Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.
2)      Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πέλλας.
3)      Πλεονάζον προσωπικό δέκα (10) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ της ΔΗΚΕΠΑΠ ( λειτουργία δομών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών πρώην ΚΕΠΑΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 4 και 5 του Ν.3852/2010.
4)      Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού , εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.
5)      Δωρεάν παραχώρηση – μεταβίβαση του 0.953% ποσοστού της πρώην  ΔΕΠΑ Γιαννιτσών στην εταιρία Δημοτικά Σφαγεία ΑΕ , στον κύριο μέτοχο Δήμο Πέλλας.
6)      Κοπή δένδρων.
7)      Αίτηση του Βιάνα Γεωργίου του Αναστασίου για εκποίηση  έκτασης 4 στρεμμάτων από το  αρ. 214 δημοτικό αγροτεμάχιο  αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου ,για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
8)      Αίτηση της Τόκπα Θεοδώρας του Βασιλείου για εκποίηση έκτασης 4 στρεμμάτων από το αρ. 2622 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Αραββησσού, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
9)      Πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας για την αρδευτική περίοδο 2011.
10)  Ορισμός νέου  μέλους  στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας.
11)  Παράδοση του μηχανήματος έργου τύπου RΑΜ  από το Δήμο Γιαννιτσών στην 3η Διαχειριστική Ενότητα Ν. Πέλλας για χρήση στις ανάγκες του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών.
12)  Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 8 στρεμμάτων από το υπ’ αριθμ. 930 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιαρίου του Δήμου Πέλλας.
13)  Εκμίσθωση χώρου 30 τ.μ στο χώρο των πηγών της Τοπικής Κοινότητας Αραβησσού.
14)  Μίσθωση κατάλληλου  χώρου  για την στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών και  ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας , ως μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση ή μίσθωση διδακτηρίων , καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων.
15)  Έγκριση ή μη παράτασης εργασιών του έργου: Κατασκευή πεζοδρόμων Ησιόδου, τμήματος Ανθοπούλου, Αγίας Αικατερίνης, Στρ. Μυριβήλη και Βενέζη, Μ. Μπότσαρη και των οδών Ταγμ. Ηλιοπούλου ( Ο.Τ.510.511) και Μητοπολίτη Εδέσσης Παντελεήμονος  ( α.μ. 32/2010).
16)  Έγκριση ή μη  παράτασης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων ( Α.Μ. 102/2010) , ΠΡΏΗΝ Δήμου Μ. Αλεξάνδρου.
17)  Αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης του Γεωργίου Ελευθεριάδη ΕΔΕ , περί διάλυσης της σύμβασης του έργου : Κατασκευή περίφραξης στο αγροτεμάχιο 574 ( Α.Μ. 75/2009).
18)  Αποδοχή ή απόρριψη του περιεχομένου της δήλωσης διακοπής εργασιών του6 Δημητρίου Καιρίδη ΕΔΕ για το έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Μελισσίου ( Α.Μ. 34/2010).
19)  Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού πίνακα του υποέργου: Παροχή Τεχνικού συμβούλου του έργου: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και Διάθεσης απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας ( Ν.Α Τμήμα) Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών
20)  Έγκριση ή μη του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: Αμμοχαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από το αρ. 624Β έως το αρ. 596 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Τ.Δ Αμπελιών.
21)  Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος Μυλοτόπου , ( Α.Μ. 108/2010).
22)  Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή αύλακα στα όρια του Τ.Δ Αξού ( Α.Μ. 44/2009).
23)  Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κλειστό Γυμναστήριο Πέλλας – Μελέτη ( Περιβάλλων χώρος) – Σύνδεση με οικισμό  , Α.Μ.25/2009.
24)  Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του  έργου: Κλειστό Γυμναστήριο Πέλλας – Μελέτη ( Περιβάλλων χώρος) , Α.Μ. 142/2007).
25)  Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κλειστό Γυμναστήριο Κρύας Βρύσης.
26)  Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή Αποδυτηρίων στο γήπεδο του Τ.Δ. Εσωβάλτων.
27)  Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Σφαγείων ( Αγλ. Σεβαστιάδου , Αγίου Κων/νου, Δαβάκη) , Α.Μ. 43/2007).
28)  Έγκριση ή μη της παράτασης περαίωσης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Α.Π.Θ. και του Δήμου Πέλλας για υλοποίηση του έργου: Διερεύνηση για την δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου πρασίνου και οικοπολιτιστικών διαδρομών στην πόλη των Γιαννιτσών.
29)  Αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης του Γκουγκουλούδη Δημητρίου για αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών της πράξης εφαρμογής επέκτασης Γιαννιτσών.
30)  Ανταλλαγή οικοπέδου Γαζή Εβρενός ( Καϊάφα) στα Γιαννιτσά.
31)  Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση των παρακάτω έργων: α) Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ. Ε. Μ. Αλεξάνδρου, πρ/σμού: 100.000,00 € ( Α.Μ. 9/2011) , β) Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ. Ε Πέλλας , πρ/σμού: 100.000,00 € ( Α.Μ. 19/2011) και γ) Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Κύρρου , πρ/σμού: 100.000,00 € ( Α.Μ. 8/2011). 
32)  Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών για το οικονομικό έτος 2010 των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στο Δήμο Πέλλας ( Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης , Μ. Αλεξάνδρου , Κύρρου και Πέλλας).
33)  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ε.Δ.Π.Σ. Γιαννιτσών.
34)  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ε.Δ.Π.Σ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
35)  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δ.Π.Σ. Παλαιφύτου.
36)  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Δ.Π.Σ. Κρύας Βρύσης.
37)  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ε.Δ.Π.Σ. Κύρρου.
38)  Έγκριση και ψήφιση δαπανών  μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου Πέλλας.
39)  Ψήφιση δαπανών συμμετοχής δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάρια
40)  Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε περιοχές του Δήμου Πέλλας.
41)  Διαγραφή οφειλών.
42)  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
43)  Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011.
44)  Ανανεώσεις συνδρομών περιοδικών ηλεκτρονικών και μη για τις υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας.
45)  Παραχώρηση ακινήτων του Δήμου Πέλλας , για χρήση , στη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
46)   Αιτήσεις διάφορα έγγραφα.

             Εισηγητής του 1ου,8ου,9ου,10ου,11ου,12ου,13ου,14ου,44ου,45ου και 46ου                   θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ.           
             Πασσαλής Χρήστος
             Εισηγητής του 2ου,3ου,4ου και 5ου θέματος ο Δ/ντής του Δήμου κ.  Καστερίδης Ευστάθιος.
             Εισηγητής του 6ου και 7ου θέματος η  Δ. Υ. κα Παπαδοπούλου Κυριακή.
             Εισηγητής από το 15ο  μέχρι και το 31ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 33ου,34ου,35ου,36ου και 37ου θέματος η πρόεδρος της ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας κ. Μαντζούκη Μαρία
Εισηγητής του 32ου θέματος ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου.
Εισηγητής του 38ου,39ου,40ου,41ου,42ου και 43ου ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Ευχαριστούμε για την συνεργασία
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: