Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Παρεμβάσεις Παπαστάμκου στην Κομισιόν για τη χρηματοδότηση προς τις βιομηχανίες μεταποίησης ροδακίνου

Την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση των ροδακινοπαραγωγών της χώρας εξαιτίας των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στη χορήγηση δανείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τις βιομηχανίες μεταποίησης ροδακίνου, θίγει με ερωτήσεις του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητής  κ. Γιώργος Παπαστάμκος.
Οι τράπεζες προχωρούν στην παύση της χορήγησης πιστώσεων προς κάθε, αδιακρίτως, αγροτική συνεταιριστική οργάνωση προβάλλοντας ως αφορμή την εκκρεμή αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών. Περαιτέρω εμπόδια εγείρει και η άρνηση του ελληνικού δημοσίου για παροχή εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων προς συνεταιριστικές οργανώσεις ροδακινοπαραγωγών εξαιτίας παλαιοτέρων χρεών τους.
Συγκεκριμένα ο κ. Παπαστάμκος θέτει προς την Κομισιόν τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Πώς κρίνει τη στάση των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των συνεταιριστικών οργανώσεων;
2. Δεδομένου ότι οι Έλληνες αγρότες και παραγωγοί αποτελούν ουσιαστικώς τα θύματα της εξέλιξης αυτής, ευρισκόμενοι σε εξαιρετικώς δεινή οικονομική κατάσταση και όντας απροστάτευτοι απέναντι στον καιροσκοπισμό μεσαζόντων, ποιά μέτρα προστασίας τους δύναται να προτείνει;
3. Διεξάγεται έλεγχος νομιμότητας για την εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2/75172/0025/6-01-2007 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος ως προς την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη ρύθμιση οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ;
4. Αν ναι, πότε ξεκίνησε η εν λόγω έρευνα, κατ' εφαρμογήν ποιάς διαδικασίας, ποιό το αντικείμενό της και σε ποιό στάδιο βρίσκεται;
5. Εφ' όσον όντως διεξάγεται η εν λόγω έρευνα, και για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή, θεωρεί νόμιμη την αναστολή των οφειλομένων, εκ μέρους των ελληνικών εθνικών υπηρεσιών, ενεργειών για την εξέταση του παραδεκτού υποβληθέντων αιτημάτων υπαγωγής στην υπ' αριθμ. 2/6540/0025/19-01-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών φορέων (συνεταιριστικών οργανώσεων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) που έχουν υπαχθεί και στην υπ' αριθμ. 2/75172/0025/6-01-2007 απόφαση;
Υπενθυμίζεται ότι ο Μακεδόνας Ευρωβουλευτής έχει κατ' επανάληψιν θέσει προς την Κομισιόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ροδακινοπαραγωγοί, όπως για παράδειγμα το ύψος της τιμής του συμπύρηνου ροδακίνου και οι πληρωμές από τις βιομηχανίες κομπόστας για την προ καιρού παραδοθείσα παραγωγή τους. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απάντηση της Κομισιόν, οι τιμές είναι συνήθως το αποτέλεσμα ιδιωτικών διαπραγματεύσεων με βάση τη ζήτηση και την προσφορά. Όσον αφορά το 2010, η μέση τιμή για τα ροδάκινα προς μεταποίηση (κονσέρβες) ανερχόταν στα 0,20 ευρώ/χγρ. σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, τον δεύτερο μετά την Ελλάδα εξαγωγέα κομπόστας στην ΕΕ, η εν λόγω τιμή για το έτος εμπορίας 2010/2011 ανήλθε σε 0,21 ευρώ/χγρ., εμφανώς χαμηλότερη εν σχέσει προς το έτος εμπορίας 2008/2009 που ανήλθε σε 0,31 ευρώ/χγγρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: