Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Απολογισμός 1ου διμήνου του 2011 στο Γ.Νοσοκομείο Γιαννιτσών

Στα πλαίσια της εφαρμογής της διαφάνειας, της ορθής ενημέρωσης και προβολής του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης καθώς και των Περιφερειακών Ιατρείων τους, στο οποίο συντελούν όλοι οι εργαζόμενοι, παρατίθενται τα απολογιστικά στοιχεία του 1ου διμήνου του 2011. Τα στοιχεία αυτά δηλώνονται πλέον σε μηνιαία βάση από κάθε Νοσοκομείο στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου ESYnet και είναι προσβάσιμα στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ.
Τα στοιχεία αυτά έχουν επεξεργασθεί περαιτέρω και υποδηλώνουν τη περαιτέρω μετάβαση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Επισημαίνεται ότι μια μονάδα υγείας θεωρείται λειτουργική και παραγωγική όταν έχει μεγάλη εισροή ασθενών και αριθμό νοσηλευομένων με καθημερινή κάλυψη σχεδόν όλων των ανεπτυγμένων κλινών της, με διατήρηση της μέσης διάρκειας νοσηλείας ανά ασθενή σε χαμηλά επίπεδα (της τάξης 4 ημερών ή 5 ημερών ανά η μονάδα έχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) και χαμηλό όγκο εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασθενή. Επίσης η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων που διαθέτει εξαρτάται από παραμέτρους όπως οι ιατροί ανά κλίνη ή η αναλογία ασθενών/ιατρών (που οφείλει να είναι 1 προς 4 ως 1 προς 8), οι νοσηλευτές ανά κλίνη ή η αναλογία ασθενών ανά νοσηλευτή (που οφείλει να είναι 1 προς 4 ως 1 προς 6) και το συνολικό κόστος λειτουργίας. Στο ΓΝ Γιαννιτσών στο τέλος του 1ου διμήνου 2011 υπήρχαν 200 ανεπτυγμένες κλίνες (από τις 248 που προβλέπει ο οργανισμός του) και υπηρετούσαν 110 ιατροί (47 ειδικευόμενοι και οι υπόλοιποι 64 ειδικοί ιατροί με έναν από αυτούς ως επικουρικό) στις προβλεπόμενες 142 θέσεις τους, (κάλυψη θέσεων 77%). Οι καλύψεις ανά κλίνη και νοσηλευόμενους ασθενείς ήταν 0,55 ιατροί ανά ανεπτυγμένη κλίνη και μέση μηνιαία αναλογία ιατρών ανά νοσηλευόμενο ασθενή 1 προς 10. Η επιμέρους αναλογία των ιατρών είναι 1 ειδικευόμενος ανά 4,25 κλίνες και 1 ειδικός ανά 3,13 κλίνες. Επίσης υπηρετούσαν 228 νοσηλευτές (από τις προβλεπόμενες 312 οργανικές θέσεις, κάλυψη 73%) με συνολική κάλυψη 1,14 νοσηλευτές ανά αναπτυγμένη κλίνη και μέση μηνιαία αναλογία νοσηλευτών ανά νοσηλευόμενο ασθενή 1 προς 5. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια αυξημένη αναλογία νοσηλευομένων σε σχέση με τον μικρότερο αριθμό ιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν και σε σύγκριση με άλλα Νοσοκομεία και ένα υψηλό φόρτο εργασίας (119 ασθενείς ανά ιατρό και 57 ανά νοσηλευτή, με αναγωγή σε ετήσια βάση). Συγκριτικά ο μέσος όρος των συνολικών αγορών-κόστους λειτουργίας το 1ο δίμηνο του 2011 ανέρχεται σε 670.404 Ευρώ έναντι 939.627 Ευρώ το σχετικό διάστημα του 1ου διμήνου του 2010, που δηλώνει μια σημαντική μείωση κόστους κατά 28,6%. Μείωση παρατηρείται το 1ο δίμηνο του 2011 και σε σχέση με το μέσο όρο του συνολικού κόστους το έτος 2010, που ήταν 733.183 Ευρώ (μείωση 8,6%). Μάλιστα το μέσο κόστος για αγορές φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικών υλικών και αντιδραστηρίων το 1ο δίμηνο του 2011 ήταν 360.131 Ευρώ (53,7% συνολικού κόστους) έναντι 598.298 Ευρώ (63,7% συνολικού κόστους) το σχετικό διάστημα του 1ου διμήνου του 2010, που δηλώνει μια σημαντική μείωση του κόστους τους κατά 39,8%. Μείωση παρατηρείται το 1ο δίμηνο του 2011 και σε σχέση με το μέσο όρο του μηνιαίου συνολικού κόστους φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικών υλικών και αντιδραστηρίων το έτος 2010, που ήταν 501.753 (της τάξης 28,2%). Ειδικά το 1ο δίμηνο του 2011 οι δαπάνες αξίας αντιγράφων φαρμάκων έναντι των πρωτοτύπων φαρμάκων ήταν σε ποσοστό 46,5%, όταν ο στόχος του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2011 είναι για σχετικό ποσοστό 30%. Το μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας υπολογίζεται 177 Ευρώ το 1ο δίμηνο του 2011, όταν το σχετικό διάστημα το 2010 ήταν 271 Ευρώ ανά ημέρα νοσηλείας (μείωση περίπου 35%). Επίσης το 1ο δίμηνο του 2011 το μέσο κόστος ανά νοσηλευόμενο ήταν 616 Ευρώ. όταν για το ίδιο χρονικό διάστημα το 2010 ήταν 994 Ευρώ ανά νοσηλευόμενο, που δηλώνει μια σημαντική μείωση κατά 38%. Με δεδομένο το μέσο κόστος ανά νοσηλευόμενο της χώρας το έτος 2009 που ήταν 1295,54 Ευρώ, τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η νοσηλεία ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών στοιχίζει πλέον 50% λιγότερο από το μέσο όρο των Νοσοκομείων της χώρας το έτος 2009. Θετικά είναι τα αποτελέσματα και στη λειτουργική κίνηση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών καθώς η μείωση του κόστους λειτουργίας συνδυάζεται και με αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών και με μεγαλύτερη παραγωγικότητα του Νοσοκομείου. Ο αριθμός των νοσηλευθέντων το 1ο δίμηνο του 2011 ήταν 2175 νοσηλευθέντες, έναντι 1891 νοσηλευθέντες το αντίστοιχο δίμηνο του 2010, με σχετική αύξηση 15%. Ταυτόχρονα υπήρξε αύξηση των συνολικών ημερών νοσηλείας σε 7580 ημέρες έναντι 6941 ημέρες (αύξηση 9,2%). Μάλιστα η μέση διάρκεια νοσηλείας μειώθηκε σε 3,49 ημέρες από 4,23 ημέρες (μείωση 17,5%). Το 1ο δίμηνο του 2011 επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων, που ήταν 426 επεμβάσεις έναντι 351 επεμβάσεων το αντίστοιχο δίμηνο του 2010, με σχετική αύξηση 21%. Ο συνολικός αριθμός εξετασθέντων στο ΓΝ Γιαννιτσών το 1ο δίμηνο του 2011 ήταν 23527 εξετασθέντες, έναντι 22344 εξετασθέντων το αντίστοιχο δίμηνο του 2011, με σχετική αύξηση 5,29%. O αριθμός εξετασθέντων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (TEI) το 1ο δίμηνο του 2011 ήταν 11871 εξετασθέντες, έναντι 10468 εξετασθέντων το αντίστοιχο δίμηνο του 2011, με σχετική αύξηση 13,4%. O αριθμός εξετασθέντων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (TEΠ) το 1ο δίμηνο του 2011 ήταν 11326 εξετασθέντες, έναντι 11876 εξετασθέντων το αντίστοιχο δίμηνο του 2011, με σχετική μείωση 4,6%. Η μετάβαση από την απογευματινή λειτουργία με 421 ιατρικές πράξεις το 1ο δίμηνο του 2010 στην ολοήμερη λειτουργία το 1ο δίμηνο του 2011 με 1074 ιατρικές πράξεις το 1ο δίμηνο του 2011, δείχνει την επιτυχή υιοθέτηση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας. Συνολικά το 1ο δίμηνο του 2011 πραγματοποιήθηκαν 128.660 διαγνωστικές εξετάσεις (απεικονιστικές, βιοπαθολογικές, κυτταρολογικές και εκτός εργαστηριακών τμημάτων) έναντι 140.066 εξετάσεων, που υποδηλώνει μείωση του αριθμού εξετάσεων ανά νοσηλευόμενο σε 59 το 1ο δίμηνο του 2011, έναντι 74 το 1ο δίμηνο του 2010 (μείωση 20%) και με δεδομένο ότι το έτος 2009 ο μέσος όρος στα Νοσοκομεία της χώρας ήταν 89 εξετάσεις ανά νοσηλευόμενο. Οι διακομιδές από το νοσοκομείο ήταν 40 το 1ο δίμηνο του 2011 έναντι 51 το 1ο δίμηνο του 2010, ενώ οι διακομιδές προς το νοσοκομείο ήταν 10 το 1ο δίμηνο του 2011 έναντι 2 το 1ο δίμηνο του 2010, που υποδηλώνει μια αύξηση αντιμετώπισης περιστατικών στο ΓΝ Γιαννιτσών αντί άλλων νοσοκομείων. Στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης στο τέλος του 1ου διμήνου 2011 υπηρετούσαν 11 ιατροί (από τις προβλεπόμενες 19 θέσεις τους, κάλυψη 58%) και στα Περιφερειακά Ιατρεία (Αρραβησού, Καρυώτισσας, Νέου Μυλοτόπου, Αγροσυκιάς, Αμπελειών, Νέας Πέλλας, Κρύας Βρύσης) υπηρετούσαν συνολικά 13 ιατροί. Στο Κέντρο Υγείας υπηρετούσαν 19 νοσηλευτές (από τις προβλεπόμενες 27 οργανικές θέσεις, κάλυψη 70%). Στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης το 1ο Δίμηνο του 2011 αντιμετωπίσθηκαν συνολικά 6617 περιστατικά από τα οποία 3115 τακτικά περιστατικά και 3502 επείγοντα περιστατικά, ενώ μόνο για συνταγογράφηση προσήλθαν επιπρόσθετα 3883 άτομα. Το ποσοστό συνταγογράφησης έναντι των προσερχομένων ατόμων ήταν 37%. Η μηνιαία αναλογία υπολογίζεται σε 331 εξεταζόμενους ανά ιατρό και 353 συνταγογραφήσεις ανά ιατρό. Συνολικά διενεργήθηκαν 10758 βιοπαθολογικές εξετάσεις, 1281 ακτινολογικές εξετάσεις, 147 τεστ Παπανικολάου, 32 τεστ Μantux, 111 εμβόλια παιδιών και 8 εμβόλια ενηλίκων και ηλικιωμένων, ενώ δόθηκαν και 116 Δελτία Μαθητών. Οι νοσηλευτικές εξετάσεις περιελάμβαναν 2510 ενεσιοθεραπείες και 117 αλλαγές τραυμάτων. Οι νοσηλευθέντες στη βραχεία νοσηλεία ήταν 235 με 132 παραπομπές στο Νοσοκομείο και 75 διακομιδές από ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν και 49 κατ'οικον επισκέψεις. Στα Περιφερειακά Ιατρεία το 1ο Δίμηνο του 2011 προσήλθαν συνολικά 22404 άτομα, από τα οποία 4387 άτομα ήταν για ιατρική επίσκεψη (με μηνιαία αναλογία 169 επισκέψεις ανά ιατρό) και 18017 άτομα για συνταγογράφηση (με μέση μηνιαία αναλογία 1386 συνταγογραφήσεις ανά ιατρό). Το ποσοστό συνταγογράφησης έναντι των προσερχομένων ατόμων ήταν 80,4%. Από τα στατιστικά στοιχεία παρατηρείται ροή ασθενών το 1ο δίμηνο του 2011 προς το ΓΝ Γιαννιτσών από τις περιφερειακές ενότητες Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κιλκίς, Ημαθίας, Φλώρινας, Καβάλας, Κοζάνης, Σερρών και Πιερία, ενώ από το ΓΝ Γιαννιτσών μόνο προς την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης για τριτοβάθμια περίθαλψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: