Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

«Δωρεάν διανομή προϊόντων στους απόρους της χώρας – Πρόγραμμα Ε.Ε. 2011- αίτηση ενδιαφέροντος των δικαιούχων»

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 807/2010  της Επιτροπής, το πρόγραμμα 2011 της δωρεάν διανομής τροφίμων για την Ελλάδα περιλαμβάνει ζυμαρικά λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι, φέτα και γραβιέρα ΠΟΠ. Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Β΄ 660):
Α. Φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Β. Ιερές Μητροπόλεις.
Γ. Σύλλογοι παλιννοστούντων
Δ. Σύλλογοι πολυτέκνων
Ε. Σύλλογοι Τριτέκνων
ΣΤ. Σύλλογοι μονογονεΐκών οικογενειών
Ζ. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων , ψυχικά πασχόντων  κ.τ.λ.
Η. Σύλλογοι ( ή οποιαδήποτε άλλης συλλογικής δράσης) αθίγγανων
Θ. Δήμοι και κοινότητες (για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/Ε.Ο.Κ. και για δημότες που επλήγησαν από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.)
Ι. Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) (που υλοποιούν προγράμματα σίτισης και εν γένει φροντίδας ευπαθών απόρων ομάδων, εντός της Επικράτειας και μόνο).
Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποιοδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής   
Περισσότερες Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά  και σχετικά υποδείγματα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έδεσσας (Υπεύθυνος γεωπόνος: Συμεού Συμεών,  τηλ. 23810 37258, Διοικητήριο, γραφείο 203, 2ος όροφος).
 
                                                                           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 
                                                                                                     ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: